نكته 125

براي انجام کار درست، زمان همیشه مناسب است.