يازدهمين ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان برگزار شد

صبح امروز يازدهمين جلسه ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان و ساير دست اندركاران انتخاباتي اين شهرستان برگزار شد.

صبح امروز يازدهمين جلسه ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان و ساير دست اندركاران انتخاباتي اين شهرستان برگزار شد.