بازديد يك روزه مديركل امورسياسي ،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري از شهرستان خاتم


مدير كل سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري در سفري يك روزه به همراهي چند تن از كارشناسان اين دفترازشهرستان خاتم بازديد و با مسئولين اين شهرستان ديدار كرد. به گزارش دفتر سياسي، محمد محامدي در اين سفر با امام جمعه، سرپرست فرمانداري وبخشداران مركزي و مروست ديدار كرد. وي در ديدار با امام جمعه شهرستان ضمن تشريح برنامه هاي دفتر سياسي از عزم جدي دولت براي برگزاري انتخاباتي سالم وپرشورخبرداد.در اين ديدار امام جمعه نيز توصيه هايي بيان داشتند. وي در اين ديدارها ضمن توصيه هايي براي بهبود امور گفت: در آستانه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستيم و با توجه به اينكه دولت يازدهم به پايان مسئوليت خود نزديك مي شود بايد دستاوردهاي اين دولت در سطح ملي و منطقه تبيين و به مردم ارائه شود . محامدي در ادامه افزود: براي انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا نيز بايد با برنامه ريزي دقيق و ترغيب افراد متخصص براي ورود به اين عرصه زمينه تشكيل شوراهاي قوي و كار آمد فراهم گردد. وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار فعال نمودن تمام گروهها و جريان هاي سياسي شهرستان براي ايجاد مشاركت حداكثري و پرشور مردم در انتخابات سال آينده شد. در جريان اين بازديد سرپرست فرمانداري خاتم و بخشداران به ارائه گزارش فعاليتهاي صورت گرفته در اين شهرستان پرداختند.

مدير كل سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري در سفري يك روزه به همراهي چند تن از كارشناسان اين دفترازشهرستان خاتم بازديد و با مسئولين اين شهرستان ديدار كرد.

به گزارش دفتر سياسي، محمد محامدي در اين سفربا امام جمعه، سرپرست فرمانداري وبخشداران مركزي و مروست ديدار كرد.

وي در ديدار با امام جمعه شهرستان ضمن تشريح برنامه هاي دفتر سياسي از عزم جدي دولت براي برگزاري انتخاباتي سالم وپرشورخبرداد.در اين ديدار امام جمعه نيز توصيه هايي بيان داشتند.

وي در اين ديدارها ضمن توصيه هايي براي بهبود امور گفت: در آستانه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستيم و با توجه به اينكه دولت يازدهم به پايان مسئوليت خود نزديك مي شود بايد دستاوردهاي اين دولت در سطح ملي و منطقه تبيين و به مردم ارائه شود .

محامدي در ادامه افزود: براي انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا نيز بايد با برنامه ريزي دقيق و ترغيب افراد متخصص براي ورود به اين عرصه زمينه تشكيل شوراهاي قوي و كار آمد فراهم گردد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار فعال نمودن تمام گروهها و جريان هاي سياسي شهرستان براي ايجاد مشاركت حداكثري و پرشور مردم در انتخابات سال آينده شد.

در جريان اين بازديد سرپرست فرمانداري خاتم و بخشداران به ارائه گزارش فعاليتهاي صورت گرفته در اين شهرستان پرداختند.
آدرس کوتاه :