دومين جلسه ستاد انتخابات استان برگزار گرديد


دومين جلسه ستاد انتخابات استان روز يك شنبه هفته جاري با حضور كليه اعضاء برگزار گرديد. به گزارش دفتر سياسي و انتخابات استانداري ، رئيس ستاد انتخابات استان در اين جلسه ضمن تشكر از حضور كليه اعضاءگفت: برگزاري جلسات ستاد به گونه اي برنامه ريزي گردد تا استاندار نيز حضور يابند. طالبي در ادامه اظهار داشت: دستور العمل ها و نامه هاي مرتبط بايد در اختيار كليه اعضاء جهت اطلاع قرار گيرد. همچنين محامدي ، دبير ستاد انتخابات استان با شرح وظايف كميته هاي ستاد انتخابات اظهار داشت: اعضاي ستاد براي پيشبرد برنامه ها پيشنهادات خود را به دبيرخانه ستاد ارائه كنند در ادامه اعضاي ستاد به بحث و تبادل نظر پرداخته ، پيشنهاداتي بررسي و تصميماتي نيز اتخاذ گرديد.

دومين جلسه ستاد انتخابات استان روز يك شنبه هفته جاري با حضور كليه اعضاء برگزار گرديد.

به گزارش دفتر سياسي و انتخابات استانداري ، رئيس ستاد انتخابات استان در اين جلسه ضمن تشكر از حضور كليه اعضاءگفت: برگزاري جلسات ستاد به گونه اي برنامه ريزي گردد تا استاندار نيز حضور يابند.

طالبي در ادامه اظهار داشت: دستور العمل ها و نامه هاي مرتبط بايد در اختيار كليه اعضاء جهت اطلاع قرار گيرد.

همچنين محامدي ، دبير ستاد انتخابات استان با شرح وظايف كميته هاي ستاد انتخابات اظهار داشت: اعضاي ستاد براي پيشبرد برنامه ها پيشنهادات خود را به دبيرخانه ستاد ارائه كنند

در ادامه اعضاي ستاد به بحث و تبادل نظر پرداخته ، پيشنهاداتي بررسي و تصميماتي نيز اتخاذ گرديد.
آدرس کوتاه :