مدير


« محمدعلی شاه‌حسینی » مدیر کل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري

«محمدعلی شاه‌حسینی»

مدیر کل دفتر امور سياسي، انتخابات

و تقسيمات كشوري استانداري

آدرس کوتاه :