نكته 125


براي انجام کار درست، زمان همیشه مناسب است.

براي انجام کار درست، زمان همیشه مناسب است.

آدرس کوتاه :