صبح امروز يازدهمين جلسه ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان و ساير دست اندركاران انتخاباتي اين شهرستان برگزار شد.

يازدهمين ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان برگزار شد


صبح امروز يازدهمين جلسه ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان و ساير دست اندركاران انتخاباتي اين شهرستان برگزار شد.

صبح امروز يازدهمين جلسه ستاد انتخابات استان با هيئت اجرايي شهرستان اردكان و ساير دست اندركاران انتخاباتي اين شهرستان برگزار شد.آدرس کوتاه :